Stadgar

Top Cat Clubs Stadgar

Utöver dessa stadgar gäller grundstadgarna och reglerna för Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) samt Fédération Internationale Féline (FIFe).

§ 1
Klubbens namn är Top Cat Club
§ 2
Klubbens ändamål är:
– att verka för bättre förståelse och uppskattning av katter
– att genom klubbverksamhet, utställningar och andra aktiviteter vidga intresset för katten som husdjur
– att informera om god katthållning (kattens rätta och omsorgsfulla vård) och motarbeta att katter plågas, vanvårdas eller utsätts för oseriös avelsverksamhet.
– att tillvarata katters och kattägares intressen genom samarbete med likasinnade klubbar/organisationer inom och utom landet.
§ 3
Klubben har sitt säte i Stockholm.
§ 4
Klubben är en ideell förening ansluten till SVERAK och därigenom ansluten till FIFe. Klubben står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.
§ 5
Till medlem i klubben kan varje kattvän väljas. Medlemsansökan skickas till styrelsen som behandlar ärendet på nästkommande styrelsesammanträde. Om inträde nekas behöver skäl inte anges.
§ 6
Till hedersmedlem kan klubben på förslag av styrelsen utse medlem eller annan person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess intressen.
§ 7
Medlemsavgifter för medlemmar bestäms på ordinarie årsmöte och betalas före januari månads utgång. Ny medlem betalar vid inträde i klubben. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Hedersmedlem betalar ingen avgift.
§ 8
Styrelsen är berättigad att ur klubben utesluta medlem då vägande skäl till uteslutning finns. Sådant beslut får endast fattas om minst halva antalet styrelseledamöter är överens om detta.
§ 9
Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens kassor eller andra tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter.
§ 10
Klubben skall ha protokollförda möten minst två (2) gånger per år. Det första mötet skall hållas i form av ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmöte skall hållas under februari månad. Där skall följande punkter tas upp till behandling:
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande att leda årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5 Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
6 Fastställande av dagordningen
7 Styrelsens berättelse
8 Räkenskaper och budget/verksamhetsplan
9 Internrevisorns berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Förslag väckta av enskilda medlemmar
12 Förslag väckta av styrelse och/eller revisor
13 Beslut om medlemsavgifter
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa, enligt valberedningens förslag
15 Val av internrevisor och suppleant för denne
16 Val av delegater till SVERAKs årsmöte och suppleanter för dessa
17 Val av ledamöter till valberedningen
18 Förslag till aktivitetsansvariga
19 Övriga frågor
20 Årsmötets avslutande
§ 11
Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner lämpligt, eller då minst två tredjedelar (2/3) av antalet medlemmar för särskilt angivet ärende gör skriftlig framställning om detta till styrelsen. På extra årsmöte, liksom på andra möten i klubben, skall endast sådana frågor behandlas som upptagits i kallelsen.
§ 12
Kallelse till möte skall utsändas skriftligt till varje medlem minst fjorton (14) dagar i förväg.
§ 13
På möte har varje medlem som betalat medlemsavgift enligt § 7, en (1) röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Ärende avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Vid lika antal röster har årsmötets ordförande utslagsröst.
Medlemmarnas förslag till årsmötet skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda före november månads utgång.
§ 14
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av udda antal ordinarie ledamöter (minst 5) för vilka utses minst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs på förslag av valberedningen. Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs på årsmötet för en tid av två (2) år. Halva antalet styrelseledamöter avgår växelvis varje år. Avgående styrelseledamöter, revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter kan vid mandattidens slut omväljas. Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid för vilken han/hon är vald, utses på nästa styrelsemöte ersättare för återstående tid eller vid extra årsmöte om styrelsen anser att behov finns.
§ 15
Styrelseledamöter väljs var för sig till respektive befattningar. Vid behov kan styrelsen dock själv konstituera sig. Styrelsesuppleanter skall kallas till styrelsemöten men har endast rösträtt på dessa vid ordinarie styrelseledamots frånvaro.
§ 16
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst tre (3) styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Ärende avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Vid lika antal röster har styrelsens ordförande utslagsröst.
Varje styrelsemöte skall protokollföras och protokollet uppläsas och godkännas vid nästkommande styrelsemöte.
§ 17
Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår. Senast den 31 januari närmast följande år skall de, tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och klubbens och styrelsens mötesprotokoll, hållas tillgängliga för internrevisorn som efter granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.
§ 18
Kassören sköter klubbens medel och är ansvarig för dessa. Inkomna medel skall omedelbart sättas in på ett av styrelsen godkänt konto i bank/postgiro. Firma tecknas var för sig av kassör och ordförande. Uttag över 5.000 kronor får endast ske av kassören tillsammans med ordförande eller annan av styrelsen utsedd ledamot.
Eventuellt överskott skall avsättas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.
§ 19
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under löpande år utses på ordinarie årsmöte en (1) internrevisor samt suppleant för denne för en tid av ett (1) år.
§ 20
För ändring av klubbens stadgar fordras att beslut fattas om detta vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. Kallelse till årsmötet skall innehålla förslag till ifrågavarande ändring. På varje årsmöte måste minst tre fjärdedelar av de röstande vara överens om beslutet.
§ 21
För klubbens upplösning fordras att beslut fattas om detta på två (2) möten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till dessa möten skall anges att frågan om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant möte måste minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vara överens om klubbens upplösning. På sista mötet skall beslut fattas om disposition av klubbens tillgångar liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter.
§ 22
Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.